Pedicuresalon Relaxing Feet

Pedicure en massage

Algemene voorwaarden en privacy beleid

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicuresalon Relaxing Feet

Pedicuresalon Relaxing Feet hanteert deze Algemene Voorwaarden, waarvan wordt aangenomen dat deze gelezen zijn en cliënt hiermee akkoord gaat.

Pedicuresalon Relaxing Feet behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Inspanningen
Pedicuresalon Relaxing Feet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicuresalon Relaxing Feet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt
Bij verhindering dient de cliënt de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak aan Pedicuresalon Relaxing Feet te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicuresalon Relaxing Feet het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met € 5,00 euro administratiekosten.

3.3 Annulering door Pedicuresalon Relaxing Feet
Pedicuresalon Relaxing Feet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
De cliënt dient op de besproken tijd van de behandeling aanwezig te zijn in de salon.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Pedicuresalon Relaxing Feet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de salon kan Pedicuresalon Relaxing Feet de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pedicuresalon Relaxing Feet of de cliënt geen invloed kan uitoefenen. Hierdoor zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden.

Artikel 4. Betaling
Alle prijzen van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de salon en www.relaxingfeet.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Pedicuresalon Relaxing Feet behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen zullen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon kenbaar worden gemaakt.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
U dient als cliënt direct na afloop van de behandeling, de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

  1. Met ingang 25-05-2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.
  2. Bij het maken van een afspraak wordt naar uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
  3. Bij een eerste afspraak wordt een intake gedaan. Hierbij wordt gevraagd naar (medische) informatie die van belang is om te weten voor het ondergaan van een pedicure/massage behandeling. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie, om op deze wijze een verantwoorde en veilige pedicure/massage behandeling te ontvangen.
  4. Bij wijzigingen in persoonlijke (medische) informatie, is de cliënt zelf verantwoordelijk dit aan Pedicuresalon Relaxing Feet door te geven.
  5. Bij de intake wordt gevraagd om het toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens te tekenen
  6. Pedicuresalon Relaxing Feet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Pedicuresalon Relaxing Feet zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
    De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak en Pedicuresalon Relaxing Feet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
  7. Bij het door de cliënt verstrekken van onvolledige/onjuiste (medische) informatie, mag Pedicuresalon Relaxing Feet cliënt weigeren en/of adviseren naar arts of therapeut.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Pedicuresalon Relaxing Feet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist en/of onvolledige verstrekte informatie m.b.t. relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Pedicuresalon Relaxing Feet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 7. Garantie
Pedicuresalon Relaxing Feet geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Pedicuresalon Relaxing Feet heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal
Pedicuresalon Relaxing Feet  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicuresalon Relaxing Feet meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan, doch binnen vijf werkdagen schriftelijk gemeld worden.
Pedicuresalon Relaxing Feet dient klachten afdoende te onderzoeken en zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van Provoet. Pedicuresalon Relaxing Feet verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van Provoet aan de cliënt.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Pedicuresalon Relaxing Feet heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Pedicuresalon Relaxing Feet is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicuresalon Relaxing Feet het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.