Relax Body & Feet       

Even ontspannen, een moment voor jezelf 

Algemene voorwaarden en privacy beleid

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Relax Body & Feet

Relax Body & Feet hanteert deze Algemene Voorwaarden, waarvan wordt aangenomen dat deze gelezen zijn en cliënt hiermee akkoord gaat. 

Relax Body & Feet behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Artikel 2. Inspanningen

Relax Body & Feet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Betreft de massage behandelingen: dit is geen therapie of geneeswijze en vallen dus buiten de reguliere- of alternatieve zorg. 
Resultaten kunnen per persoon verschillend zijn, Relax Body & en Feet kan daarom geen garanties geven en wil en kan geen medische claims doen met betrekking tot de behandelingen.
Relax Body & Feet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak, na het maken van een afspraak gaat de cliënt automatisch akkoord met de voorwaarden.

3.2 Annulering door cliënt
Bij verhindering dient de cliënt de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak aan 
Relax Body & Feet te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomst, mag Relax Body & Feet het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 

3.3. Annulering door Relax Body & Feet
Relax Body & Feet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
De cliënt dient op de besproken tijd van de behandeling aanwezig te zijn in de salon. Indien de cliënt meer dan 5 minturen later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Relax Body & Feet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de salon kan Relax Body & Feet de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Relax Body & Feet of de cliënt geen invloed kan uitoefenen. Hierdoor zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden. 

Artikel 4. Betaling

Alle prijzen van behandelingen hangen zichtbaar in de salon en zijn zichtbaar  op www.relaxbodyfeet.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Relax Body & Feet behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen zullen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon kenbaar worden gemaakt. 
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
U dient als cliënt direct na afloop van de behandeling, de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. 

Artikel 5. Persoonsgegevens & Privacy

  1. Met ingang van 25-05-2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing
  2. Bij het maken van een afspraak wordt naar uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd
  3. Bij een eerste afspraak wordt een intake gedaan. Hierbij wordt gevraagd naar (medische) informatie die van belang zijn om te weten, voor het ondergaan van een pedicure/massage behandeling. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie, om op deze wijze een verantwoorde en veilige pedicure/massage behandeling te ontvangen
  4. Bij wijzigingen in persoonlijke/medische informatie, is de cliënt zelf verantwoordelijk dit aan Relax Body & Feet door te geven
  5. Bij de intake wordt gevraagd om het toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens te tekenen
  6. Relax Body & Feet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Relax Body & Feet zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak en Relax Body & Feet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken
  7. Bij het door de cliënt verstrekken van onvolledige/onjuiste (medische) informatie, mag Relax Body & Feet cliënt weigeren en/of adviseren naar arts of therapeut

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Relax Body & Feet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist en/of onvolledige verstrekte informatie m.b.t. relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding

Relax Body & Feet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon

Artikel 7. Garantie

Relax Body & Feet geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt het advies om medisch hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Relax Body & Feet heeft gebruikt

Artikel 8. Beschadiging & Diefstal

Relax Body & Feet heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Relax Body & Feet meldt diefstal altijd bij de politie

Artikel 9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan, doch binnen 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden. Relax Body & Feet dient klachten afdoende te onderzoeken en zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van Provoet aan de cliënt.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij 

Relax Body & Feet heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Relax Body & Feet is ingediend, moet het geschil uiterlijk 3 maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd

Artikel 10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Relax Body & Feet het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.